بیزنا http://www.bizna.ir/ fa Tue, 25 Jun 2024 08:23:03 am Tue, 25 Jun 2024 08:23:03 am http://www.bizna.ir/ http://www.bizna.ir/ bizna24@gmail.com bizna24@gmail.com bizna24@gmail.com پک 5 عددی جوجه قرقاول http://goldenegg.bizna.ir/product-60668.html http://goldenegg.bizna.ir/product-60668.html قیمت جوجه  در هفته اول با قیمت ذکر شده محاسبه  شده و در ازای هر هفته نگهداری 10000 تومان به آن افزوده می شود از لینک روبرو جهت سفارش استفاده کنیدhttp://goldenegg.bizna.ir/contact.html]]> http://goldenegg.bizna.ir/product-60668.html Sat, 31 May 2014 06:00:00 pm پک 5 عددی شتر مرغ http://goldenegg.bizna.ir/product-60498.html http://goldenegg.bizna.ir/product-60498.html این محصول 100% سفارشی بوده و به هیچ عنوان بدون دادن تخم شترمرغ و یا مبلغ تخم ؛ سفارش گرفته نخواهد شد لطفا" از لینک پایین جهت سفارش استفاده کنید.
http://goldenegg.bizna.ir/contact.html
]]>
http://goldenegg.bizna.ir/product-60498.html Sat, 31 May 2014 06:00:00 pm
پک 50 تائی جوجه غاز http://goldenegg.bizna.ir/product-60497.html http://goldenegg.bizna.ir/product-60497.html جوجه غاز طبق سفارشات از مشتری گرفته میشود ؛ جهت حداقل 30 روز دیگر  از تاریخ سفارش در سایت
 از لینک روبرو جهت سفارش استفاده کنیدhttp://goldenegg.bizna.ir/contact.html
]]>
http://goldenegg.bizna.ir/product-60497.html Sat, 31 May 2014 06:00:00 pm
پک 20 عددی جوجه غاز http://goldenegg.bizna.ir/product-60480.html http://goldenegg.bizna.ir/product-60480.html جوجه غاز طبق سفارشات از مشتری گرفته میشود ؛ جهت حداقل 30 روز دیگر  از تاریخ سفارش در سایت
 از لینک روبرو جهت سفارش استفاده کنیدhttp://goldenegg.bizna.ir/contact.html
]]>
http://goldenegg.bizna.ir/product-60480.html Sat, 31 May 2014 06:00:00 pm
پک 10 عددی جوجه مرغ محلی http://goldenegg.bizna.ir/product-60368.html http://goldenegg.bizna.ir/product-60368.html    از لینک روبرو جهت سفارش استفاده کنیدhttp://goldenegg.bizna.ir/contact.html ]]> http://goldenegg.bizna.ir/product-60368.html Tue, 03 Jun 2014 10:00:00 am پک 20 تائی جوجه قرقاول http://goldenegg.bizna.ir/product-60079.html http://goldenegg.bizna.ir/product-60079.html قیمت جوجه  در هفته اول با قیمت ذکر شده محاسبه شده و در ازای هر هفته نگهداری 10000 تومان به آن افزوده می شود از لینک روبرو جهت سفارش استفاده کنیدhttp://goldenegg.bizna.ir/contact.html

]]>
http://goldenegg.bizna.ir/product-60079.html Sat, 31 May 2014 06:00:00 pm
پک 50 تائی جوجه محلی http://goldenegg.bizna.ir/product-60076.html http://goldenegg.bizna.ir/product-60076.html  از لینک روبرو جهت سفارش استفاده کنیدhttp://goldenegg.bizna.ir/contact.html]]> http://goldenegg.bizna.ir/product-60076.html Sat, 31 May 2014 06:00:00 pm پک 20 عددی جوجه بوقلمون http://goldenegg.bizna.ir/product-60050.html http://goldenegg.bizna.ir/product-60050.html  30 روز دیگر  از تاریخ سفارش.
 از لینک روبرو جهت سفارش استفاده کنیدhttp://goldenegg.bizna.ir/contact.html
]]>
http://goldenegg.bizna.ir/product-60050.html Sat, 31 May 2014 06:00:00 pm
پک 20 عددی جوجه مرغ محلی http://goldenegg.bizna.ir/product-60044.html http://goldenegg.bizna.ir/product-60044.html قیمت جوجه مرغ در هفته اول با قیمت ذکر شده محاسبه شده و در ازای هر هفته نگهداری 1000 تومان به آن افزوده می شود.

 از لینک روبرو جهت سفارش استفاده کنیدhttp://goldenegg.bizna.ir/contact.html

]]>
http://goldenegg.bizna.ir/product-60044.html Sat, 31 May 2014 06:00:00 pm